Veelgestelde vragen

Waarom een meldpunt?

In 2020 kwam een verborgen en onverwerkte kant van het verleden van het Apostolisch Genootschap aan het licht. Het genootschap heeft de kans aangegrepen dit deel van de geschiedenis aandacht te geven en via gesprekken (persoonlijke en in groepsverband) en het uitbrengen van een openlijke verklaring met erkenning, recht te doen aan mensen die pijn uit hun apostolische verleden met zich meedragen.

Voor degenen die meer nodig hebben dan erkenning of een gesprek is er het meldpunt. Waar het Apostolisch Genootschap in mogelijkheden begrensd is, zitten daar mensen die vanuit hun deskundigheid kunnen doen wat helpt om het apostolische verleden een plek te geven. Zij kunnen ondersteuning bieden bij de diversiteit aan hulpvragen en weten welke mogelijkheden er zijn. Deze aanpak sluit aan op onze visie op compassie en menswaardigheid. 

Zijn de meldpuntmedewerker en commissie onafhankelijk?

De mensen van het meldpunt/de commissie zijn, naast hun expertise, gevraagd vanwege hun onafhankelijke houding. Die vloeit voort uit hun persoonlijke integriteit en professionaliteit. Zij worden door het Apostolisch Genootschap betaald, maar zij functioneren zonder inhoudelijke ruggenspraak te houden met medewerkers van het genootschap. In de overeenkomsten met de commissieleden, de secretaris en de medewerker is opgenomen dat zij onder volstrekte geheimhouding hun werk doen.

Overigens is bij het vragen van de medewerker en de commissieleden uitdrukkelijk uitgangspunt geweest dat zij geen enkele relatie hebben met het genootschap. Ze zijn geen van allen lid van het Apostolisch Genootschap, noch hebben ze een verleden daarin.

Waarom zo’n zware bezetting van het meldpunt?

Het Apostolisch Genootschap wil de best mogelijke benadering van degenen die met een hulpvraag komen en het beste advies voor een vervolg. Daarom wordt het meldpunt gevormd door mensen met ruime expertise en veel ervaring in onder andere het vaststellen van schade op het gebied van gezondheid, communicatie gericht op herstel en de psychologische verwerking van ondervonden leed.

Waarom vragen jullie bij aanmelding de naam van de voorganger?

Het Apostolisch Genootschap is zich ervan bewust dat de meldpuntregeling gevoelig is voor het plegen van fraude, zeker omdat de behandeling volledig schriftelijk kan worden gedaan. Fraude via het internet komt zeer veel voor. Het moeten noemen van een naam van een plaatselijke voorganger werpt een drempel op tegen misbruik van dit meldpunt. Dit is voor de commissie bij het genootschap eenvoudig na te vragen.

Waarom vragen jullie persoonsgegevens?

Na aanmelding vraagt het meldpunt gegevens die nodig zijn voor het doorlopen van de procedure. Het doel van de gegevensverwerking is om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen, de authenticiteit te kunnen beoordelen, tot een beslissing te kunnen komen en deze uit te voeren. 

Voor het eventueel uitbetalen van een financiële tegemoetkoming heeft het genootschap een naam en bankrekeningnummer nodig.

Hoe zit het met de bescherming van mijn persoonsgegevens?

Tot aan het geven van het advies aan het bestuur vindt erop geen enkel moment uitwisseling van inhoudelijke informatie plaats tussen het meldpunt en het genootschap. Mocht dat op enig moment wel wenselijk zijn, dan wordt eerst toestemming gevraagd aan de aanvrager. Het uiteindelijke advies wordt pas gedeeld met de twee gemandateerde leden van bestuur nadat de aanvrager daar toestemming voor heeft gegeven.

Alle persoonlijke gegevens worden als ze niet meer nodig zijn, direct gewist of vernietigd.

Er is voor wat betreft het voldoen aan de AVG door een onafhankelijk bureau een PIA (Privacy Impact Analysis) gedaan. De enkele kleine aandachtspunten die hieruit voortkwamen zijn verwerkt.

Verder is in de overeenkomsten met de medewerker meldpunt en de secretaris en de leden van de commissie opgenomen, dat zij hun werk overeenkomstig de regels van de AVG uitvoeren.

Wat is de de rol van het bestuur van het Apostolisch Genootschap?

Twee leden van het bestuur zijn gemandateerd om op basis van het advies van de commissie een besluit te nemen over dit advies en de eventuele financiële tegemoetkoming uit te (doen) keren. De aanvrager moet de commissie toestemming geven om het advies aan het bestuur te sturen. In principe neemt het bestuur het advies over, tenzij er een goed onderbouwde reden is om van dit advies af te wijken. Bijvoorbeeld wanneer het bestuur van mening is dat er een ruimere financiële vergoeding moet worden toegekend dan wordt geadviseerd.

Moet over een vergoeding belasting worden afgedragen?

De financiële vergoedingen die het Apostolisch Genootschap op advies van de adviescommissie van het meldpunt verleent, zijn belastingvrij.

nl_NLNederlands