Meldpuntregeling

Via deze website kan, als sprake is geweest van geestelijk lijden, een aanvraag worden gedaan om tegemoetkoming in de zin van de meldpuntregeling. Hierna volgt de regeling en een korte samenvatting ervan. Bij vragen over de regeling kan men zich via info@meldpuntapgen.nl wenden tot de medewerker van het meldpunt.

Samenvatting meldpuntregeling

In artikel 1 van de meldpuntregeling is omschreven wat onder geestelijk lijden en onder tegemoetkoming wordt verstaan:

Onder geestelijk lijden wordt verstaan: het persoonlijk ondervinden van smart als gevolg van miskenning, beknelling en emotionele pijn vanwege de met name voor de eeuwwisseling heersende organisatiecultuur en/of daaruit voortvloeiend handelen van geestelijk verzorgers binnen het Apostolisch Genootschap, anders dan psychisch onbehagen en/of psychisch onwelbevinden.

Onder tegemoetkoming wordt verstaan: hulp, bijstand en/of (financiële) ondersteuning.

Individuele leden en voormalig leden kunnen bij het meldpunt digitaal of per brief tot uiterlijk 1 januari 2022 aanvragen indienen. Zij kunnen daarbij gebruik maken van het aanvraagformulier, waarop een aantal gegevens moeten worden ingevuld en korte omschrijvingen moeten worden gegeven van het verhaal/de ervaringen waardoor emotionele pijn is ervaren. De meldpuntmedewerker neemt binnen 3 weken contact op met de aanvrager.

De meldpuntmedewerker kan een aanvrager wijzen op of verwijzen naar onder meer:

  • de interne vertrouwenspersoon van het genootschap;
  • de externe vertrouwenspersoon van het genootschap;
  • de huisarts of een andere zorg- of hulpverlener;
  • de mogelijkheid deel te nemen aan een lotgenotengroep;
  • de mogelijkheid om een gesprek te hebben met een bepaalde (voormalig) geestelijk verzorger van het genootschap (indien deze daarvoor open staat/toe in staat is), eventueel onder begeleiding van de interne vertrouwenspersoon.

Indien sprake is van (een vermoeden van) een strafbaar feit kan de meldpuntmedewerker de aanvrager wijzen op of doorverwijzen naar:

  • de politie voor het doen van aangifte;
  • Slachtofferhulp Nederland, alwaar ook begeleiding kan plaatsvinden bij het alsnog doen van aangifte bij de politie, contact kan plaatshebben met Perspectief Herstelbemiddeling en ook contact kan worden gelegd met een lotgenotengroep;
  • het meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR), alwaar ook externe vertrouwenspersonen kunnen worden geraadpleegd.

Ingeval deze doorverwijzing niet het gewenste resultaat oplevert kan opnieuw contact worden opgenomen met het meldpunt, van waaruit de aanvraag doorgeleid wordt naar de adviescommissie.

Indien uit de aanvraag blijkt dat men ook in aanmerking wenst te komen voor erkenning/excuses en/of een andersoortige tegemoetkoming (waaronder gemaakte kosten), dan zendt de meldpuntmedewerker de aanvraag door naar de secretaris van de adviescommissie.

Wat onder andersoortige tegemoetkoming wordt verstaan wordt uitgewerkt in de artikelen 33, 34 en 35 van de regeling, alsmede de hoogte van de bedragen. Een belangrijk criterium is nog dat alleen de kosten die niet door een verzekeraar vergoed worden of zijn in aanmerking komen. In zeer uitzonderlijke gevallen kan het bestuur afwijken van de regeling.

De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld om de aanvraag ten overstaan van de adviescommissie of een lid daarvan mondeling toe te lichten. De mondelinge behandeling heeft een besloten karakter. Alleen een schriftelijke behandeling is ook mogelijk.

Na de mondelinge behandeling maakt de adviescommissie een schriftelijk advies op. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld als eerste kennis te nemen van dit advies. De aanvrager kan het advies blokkeren. In dat geval wordt de behandeling van de aanvraag gestaakt. Indien de aanvrager het advies niet blokkeert wordt het advies ter kennis van het bestuur gebracht. Het advies van de adviescommissie is zwaarwegend. Het bestuur beslist vervolgens.

nl_NLNederlands