Welkom bij het externe meldpunt van het Apostolisch Genootschap

Hier kan je terecht als je miskenning, beknelling en emotionele pijn hebt ervaren tijdens je lidmaatschap van het Apostolisch Genootschap en je onafhankelijke hulp zoekt om dit een plaats te geven.

Achtergrond meldpunt

Het bestuur van het Apostolisch Genootschap, heeft op 11 oktober 2020 een verklaring uitgebracht. In deze verklaring zijn namens het Apostolisch Genootschap oprechte excuses aangeboden aan iedereen die als lid of voormalig lid miskenning, beknelling en emotionele pijn heeft ervaren vanwege de met name voor de eeuwwisseling heersende organisatiecultuur en/of daaruit voortvloeiende handelingen van geestelijk verzorgers binnen het Apostolisch Genootschap.

Deze verklaring als gevolg van een reflectietraject van 6 maanden, is op dezelfde dag door bestuursvoorzitter de heer A. Wiegman in een videoboodschap aan de leden van het Apostolisch Genootschap toegelicht.

Van mei t/m november 2020 zijn in ruim 140 gesprekken ervaringen gedeeld. Het bestuur van het Apostolisch Genootschap wil gelegenheid blijven bieden het (verdere) gesprek aan te gaan en/of een beroep te doen op professionele ondersteuning of andere vorm van hulp.

Omdat elk mens uniek is en maatwerk nodig heeft, is er nu een onafhankelijk, extern meldpunt geopend waar leden en oud-leden kunnen worden bijgestaan om hun apostolische verleden een plaats te geven. Dit meldpunt komt naast de in 2008 ingestelde vertrouwenspersoon waar diegenen terecht kunnen die te maken hebben gehad met ongewenst gedrag van geestelijk verzorgers.

Hoe het werkt

Als daar behoefte aan is, kan direct doorverwezen worden naar laagdrempelige hulp, begeleiding en/of ondersteuning om het apostolisch verleden een plaats te geven. Door bijvoorbeeld te verwijzen naar een hulpverlenende instantie en/of, als de wens bestaat het persoonlijke verhaal/ervaringen te delen, een gesprek aan te bieden bij een interne of externe vertrouwenspersoon of anderszins. 

In twee situaties is het noodzakelijk dat leden en voormalig leden ten overstaan van een externe adviescommissie hun aanvraag mondeling toelichten. Dit is het geval indien erkenning van en/of excuses van het bestuur voor de destijds normerende en daarmee uniformerende cultuur gewenst is en/of er behoefte is aan een andersoortige (bijvoorbeeld materiële of financiële) tegemoetkoming. De adviescommissie kan op verzoek van de aanvrager hierover advies aan het bestuur uitbrengen. Het advies van de adviescommissie is zwaarwegend. Het bestuur beslist uiteindelijk op de aanvraag.

nl_NLNederlands